Privacybeleid

Studievereniging Pegasus, gevestigd aan Nieuwe Achtergracht 166 1018WV Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.studieverenigingpegasus.nl/
Nieuwe Achtergracht 166

1018WV Amsterdam
0205253381

info@studieverenigingpegasus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studievereniging Pegasus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Studentnummer
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Indien u interesse hebt in de thuisbezorging van ons ledenblad de Pegagraaf, kan er om adresgegevens gevraagd worden.
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Indien u meegaat met een door de vereniging georganiseerde reis, kan er om meer gegevens gevraagd worden. Na de desbetreffende reis worden deze gegevens zo snel mogelijk verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studieverenigingpegasus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studievereniging Pegasus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Deze doelen zijn op basis van de grondslag: toestemming

Geautomatiseerde besluitvorming

Studievereniging Pegasus neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studievereniging Pegasus) tussen zit. Studievereniging Pegasus gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Google Drive (beveiligd met een sterk wachtwoord)
  • Mailchimp (beveiligd met een sterk wachtwoord)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studievereniging Pegasus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, Personalia, Adres > Zolang je student bent aan de UvA > Zolang je student bent aan de UvA ben je officieel lid van Studievereniging Pegasus.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studievereniging Pegasus verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studievereniging Pegasus gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gemaakte foto’s

Pegasus maakt foto’s tijdens evenementen. Het kan voorkomen dat jij daarop staat. Door het evenement te bezoeken, ga jij hiermee akkoord. We willen echter wel rekening houden met jouw wensen, daarom kun je de fotograaf tijdens het evenement persoonlijk aanspreken en zal hij/zij de gemaakte foto’s van je verwijderen of je buiten beeld laten tijdens het desbetreffende evenement.

Foto’s worden alleen op de beveiligde sectie van de Pegasus website geplaatst, zodat alleen leden van de vereniging de foto’s kunnen zien. Mochten wij foto’s waar jij op staat voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen wij jou hier eerst persoonlijk voor benaderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studievereniging Pegasus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studieverenigingpegasus.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Studievereniging Pegasus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studievereniging Pegasus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@studieverenigingpegasus.nl

Log In

Create an account
Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.
You need to Login for joining waitlist.